จัดประชุมพิจารณาร่างรายงานประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติที่เชียงใหม่

  
    กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างรายงานประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาร่างรายงานประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ที่โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นตามที่ได้รับมอบหมาย หลังจากประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – CESD) ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา และจะต้องจัดทำรายงานประเทศส่งให้องค์การสหประชาชาติตามพันธสัญญา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ประเทศไทยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการแบ่งแยกเชื้อชาติอย่างชัดเจนเหมือนหลายประเทศในภูมิภาคอื่น ถึงแม้ระยะหลังจะมีปัญหาความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อความสามัคคีที่มีมาอย่างยาวนาน ส่วนการจัดทำรายงานประเทศครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะรับทราบและหาทางแก้ไขปัญหา
การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ได้มีการระดมผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานและทุกภาคส่วนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมพิจารณา และหลังจากนี้จะจัดการประชุมพิจารณาอีก 3 ครั้งในภูมิภาคอื่น โดยจะจัดขึ้นโดยรวมทั่วประเทศ จำนวน 6 ครั้ง เพื่อปรับปรุงเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมส่งให้กับองค์การสหประชาชาติต่อไป
 
16 กรกฎาคม 2550 , 16:13 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่