เสวนาสร้างเครือข่ายคุณธรรมนำความรู้สู่สถาบันการศึกษาระดับจังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 จัดประชุมเสวนาสร้างเครือข่ายคุณธรรมนำความรู้สู่สถาบันการศึกษาระดับจังหวัด
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาสร้างเครือข่ายคุณธรรมนำความรู้สู่สถาบันการศึกษาระดับจังหวัด ที่ห้องประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมแนวทางคุณธรรมนำความรู้ในวงการศึกษา และจัดให้มีมาตรการป้องปรามพฤติกรรมที่นำไปสู่ความเสี่ยง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า เรื่องคุณธรรมเป็นนโยบายสำคัญ ของรัฐบาล ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้เป็นนโยบายอันดับ 1 คือเรื่องคุณธรรมนำความรู้ จึงกำหนดแนวทางพัฒนาเป็นเครือข่ายในระดับจังหวัด ภายใต้ความร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำหรับเครือข่ายคุณธรรมนำความรู้ในระดับจังหวัด มีหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้สู่เครือข่าย รวมทั้งให้คำแนะนำแก่สมาชิกเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนทุกประเภท ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย โดยเครือข่ายจะมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการ (Informal) หรือที่เรียกว่าเป็นลักษณะจิตอาสา (Voluntary)
 
17 กรกฎาคม 2550 , 01:12 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่