ผลการดำเนินงานในรอบปีของ ธ.ก.ส.เชียงใหม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยปีนี้เงินกู้ไม่ขยายตัว

  
     ธ.ก.ส.เชียงใหม่แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาสามารถให้บริการเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมากกว่า 16,000 ล้านบาท ในขณะที่ปีนี้กลับพบว่าเกษตรกรจะนิยมออมเงินมากกว่าการกู้
นายบุญเลิศ เถื่อนยืนยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลงานในรอบปีซึ่งนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2550 ว่า สามารถปล่อยเงินกู้แก่เกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ รวม 16,374 ล้านบาท ส่วนการรับฝากเงินมีจำนวน 11,285 ล้านบาท โดยมีลูกค้าเงินกู้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ร้อยละ 4.85 ซึ่งไม่ถือว่ามาก
ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สำหรับในปี 2550 นี้มีเป้าหมายการปล่อยเงินกู้จำนวน 5,711 ล้านบาท และการระดมเงินฝาก 820 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นเรื่องแปลกที่ปีนี้ยอดการปล่อยเงินกู้ไม่ขยายตัว โดย 3 เดือนแรกได้ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย ในขณะที่ยอดเงินฝาก 3 เดือนแรกได้มากกว่า 900 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเป้าหมายทั้งปี
ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้มีการส่งเสริมระบบการออมเพิ่มมากขึ้น เช่น กองทุนทวีสุข เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นต้น ที่สำคัญ ธ.ก.ส.ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน ซึ่งมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมหลายอย่าง เช่น การให้ความรู้เรื่องการดำรงชีวิตโดยใช้ทฤษฎีใหม่ การจัดให้มีชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง การจัดอบรมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร รวมทั้งการเข้าไปร่วมกับภาครัฐจัดทำแผนแม่บทชุมชน เป็นต้น
 
18 กรกฎาคม 2550 , 14:03 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่