ประชุมคณะทำงานการมีส่วนร่วมดำเนินการวิทยุชุมชน พร้อมขอความร่วมมือเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมดำเนินการเกี่ยวกับวิทยุชุมชน ในขณะที่ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนพร้อมให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคมนี้
นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการมีส่วนร่วมดำเนินการเกี่ยวกับวิทยุชุมชน ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการมอบอำนาจจากกรมประชาสัมพันธ์ และได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะทำงานชุดดังกล่าวขึ้น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 เพื่อให้การกำกับดูแล ตรวจสอบการออกอากาศของวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ทั้งด้านเทคนิค รายการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งส่งเสริมให้วิทยุชุมชนมีบทบาทเป็นเครือข่ายแนวร่วมสมานฉันท์ในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล
วาระการประชุมที่น่าสนใจได้แก่เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเกิดคลื่นรบกวน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยแบ่งเป็นปัญหาด้านเทคนิคซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องคลื่นรบกวนและทับซ้อน ซึ่งสรุปว่าหากเกิดการรบกวนก็ให้ทำการปรับปรุง และหากยังไม่สามารถปรับปรุงได้ก็ให้ปิดการออกอากาศ ส่วนเรื่องเนื้อหานั้นคณะกรรมการจะดำเนินการจัดอบรมผู้ดำเนินรายการในโอกาสอันสมควร
นอกจากนั้น ยังได้กำหนดให้มีการประชุมรับทราบนโยบายของรัฐบาล และให้ความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานสำคัญของจังหวัดและของรัฐบาล โดยได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางกับผู้ประกอบการและผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชนประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2550 นี้ รวมทั้งขอความร่วมมือวิทยุชุมชนทุกสถานีถ่ายทอดเสียงการประชุมชี้แจงครั้งนี้ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตัวแทนวิทยุชุมชนที่เข้าร่วมประชุมต่างก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 นี้เป็นอย่างดี
 
19 กรกฎาคม 2550 , 19:07 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่