โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา

  
    
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับมหาวิทยาลัย 4 ภูมิภาคในประเทศไทยจัดโครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้ผู้ประกอบการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.ร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 4 แห่งใน 4 ภูมิภาคของ จัดโครงการศึกษาและสำรวจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและสภาวการณ์การแข่งขันของ SMEs ไทยรายสาขา เพื่อจัดเก็บข้อมูลของ SMEs ในแต่ละภูมิภาค โดยจะรวบรวมข้อมูลการดำเนินธุรกิจและความคิดเห็นของผู้ประกอบการรายสาขา
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SMEs กว่า 2 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของวิสาหกิจทั้งหมด ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 8 ล้านคน หรือร้อยละ 75 ของการจ้างงานทั้งระบบ แต่ผู้ประกอบการยังคงเผชิญกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจทั้งที่มีผลมาจากปัจจัยภายในด้านการบริหารจัดการและปัจจัยภายนอก ขณะที่มีข้อมูลว่ามีสัญญาณบ่งชี้สภาวะที่ต้องเริ่มระวังโดยดัชนีผลตอบแทนของ SMEs มีการปรับตัวลงจากร้อยละ 9.44 เป็นร้อยละ 8.31 ในปีนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบสถานการณ์ที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนาผู้ประกอบการรายภูมิภาค เพื่อความสอดคล้องกับสภาพทางกายภาพและความเหมาะสมของภูมิภาคเพื่อเป็นองค์ประกอบในการเตือนภัยก่อนตัดสินใจดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในรายสาขาป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอีกทางหนึ่ง
สำหรับโครงการดังกล่าวแบ่งพื้นที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ ขณะที่ สสว.รับผิดชอบเก็บข้อมูลกรุงเทพและปริมณฑล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 3 เดือน เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ SMEs ทั้งหมดกว่า 4,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ
 
20 กรกฎาคม 2550 , 09:35 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่