มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ใช้มาสคอตออกรณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบแห่งแรกของประเทศ

  
    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ เรียบร้อยให้ความเคารพสถาบัน โดยนำ Mascot พู่กัน และสีน้ำออกรณรงค์การแต่งกายของนักศึกษาให้ถูกระเบียบ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี โดยได้มีกิจกรรมต่อเนื่องทุกระยะตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันและนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของประเทศไทยที่รณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจริงจังและมีตัวมาสคอตรณรงค์ด้วย
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กล่าวว่า การแต่งกายของนักศึกษานั้นบ่งบอกถึงความมีวินัย บุคลิกภาพ ความรักและให้เกียรติสถาบัน การรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของชาติ โดยทางมหาวิทยาลัยจะไม่ใช้วิธีการบังคับ แต่จะประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอกให้ปฏิเสธการติดต่อกับนักศึกษาที่ไม่แต่งกายชุดนักศึกษา
สำหรับกิจกรรมรณรงค์นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นอกจากจะมีมาสคอต สีน้ำกับพู่กัน เดินรณรงค์ทั่วไปในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีการแจกใบเหลืองกรณีนักศึกษาแต่งกายไม่ถูกระเบียบ ส่วนนักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบ เรียบร้อยก็จะได้รับบัตรสะสมคะแนน ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปแลกของรางวัลหรือทุนการศึกษาได้ด้วย
 
24 กรกฎาคม 2550 , 15:28 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่