กกต.อบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ

  
    
กกต อบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการออกเสียงลงประชามติรับ-ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ
นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 16 แห่งร่วมเข้ารับการอบรม เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นไปเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกทางการเมืองให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ และสร้างแนวร่วมในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การเลือกตั้งและสร้างอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้ง อีกทั้งสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ออกเสียงประชามติรับ –ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ 19 สิงหาคม 2550
สำหรับเนื้อหาของการอบรมประกอบด้วยแนวทางการจัดการเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติ การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งาภายใต้กรอบ กติกาเดียวกัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อในพื้นที่เพื่อเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งต่อไป
 
24 กรกฎาคม 2550 , 15:33 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่