กกต กลางตั้งเป้ามีผู้ไปใช้สิทธิลงประชามติถึงร้อยละ 70

  
    
กกต .กลาง ตั้งเป้ามีผู้ไปใช้สิทธิลงประชามติถึงร้อยละ 70 ขณะเดียวกันยังมีความกังวลว่าประชาชนไม่เข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ
นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดทำประชามติ รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และความสำคัญของการออกเสียงประชามติให้แก่หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกเสียงประชามติในระบอบประชาธิปไตย ทำความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ เป็นการเตรียมความพร้อมและประสานหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง และประชาชนให้มีส่วนร่วมออกเสียงประชามติ
โดยนางสดศรีกล่าวว่าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในขณะนี้คือการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ และดำเนินการให้บริสุทธิ ยุติธรรม โปร่งใส ขณะเดียวกันหน้าที่ทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของ สสร. ตั้งเป้าจะมีประชาชนไปใช้สิทธิลงประชามติถึงร้อยละ 70
นางสดศรี สัตยธรรมยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีความกังวลว่าประชาชนยังไม่เข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันพบว่าหลายพื้นที่ยังไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งยังเหลือเวลาอีกไม่มากนัก ดังนั้น สสร.ต้องทำงานควบคู่กับ กกต.ลงพื้นที่เข้าหาประชาชนให้มากที่สุด
 
24 กรกฎาคม 2550 , 15:33 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่