มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2550

  
    มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2550 เป็นเงิน 225,000 บาท
นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตัวแทนมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ตามที่สถานศึกษาต่าง ๆ ได้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ จำนวน 35 ทุน เป็นเงิน 124,000 บาท และทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมชั้นผู้น้อยในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 101,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 225,000 บาท โดยแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้
ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แห่งละ 5 ทุน รวม 15 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท รวม 90,000 บาท
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 5 ทุน โรงเรียนนว มินทราชูทิศพายัพ 2 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวม 21,000 บาท
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนแม่แก้ดน้อย อ.สันทราย 3 ทุน โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อ.สารภี 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 13,000 บาท
ทุนการศึกษาสำหรับบุตรของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมชั้นผู้น้อย 21 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลแขวงเชียงใหม่ ศาลเยาวชนและครอบครัวเชียงใหม่ สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่ เรือนจำกลางเชียงใหม่ สำนักงานบังคับคดีภูมิภาคที่ 5 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคุมประพฤติภาค 5 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค 5 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 ศาลแรงงานภาค 5 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวศาลแขวงเชียงใหม่ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 และศาลปกครองเชียงใหม่ รวม 101,000 บาท
 
27 กรกฎาคม 2550 , 21:46 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่