เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยประเมินประสิทธิภาพของการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี

  
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยประเมินประสิทธิภาพของการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี
รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยจอห์นฮ๊อพกิ้นส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง การทดสอบโดยการสุ่มเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสร่วมกับการดูแลรักษาเบื้องต้น เปรียบเทียบกับการดูแลรักษาเบื้องต้นแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ เอชไอวี-1 ในคู่สมรสหรือคู่นอนที่มีผลเลือดต่างกัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในคู่สมรสหรือคู่นอนของอาสาสมัครผู้ติดเชื้อ 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 อาสาสมัครจะได้รับยาต้านไวรัสเมื่อแรกเข้าโครงการร่วมกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น กลุ่มที่ 2 ได้รับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและจะได้รับยาต้านไวรัสเมื่อตรวจพบว่าระดับซีดี 4 อยู่ในช่วงหรือต่ำกว่าช่วง 200-250 เซลล์ต่อลูกบาศก์ก็มิลลิเมตร หรือมีอาการแสดงของโรคเอดส์
ในการนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงขอเชิญชวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและคู่ที่มีผลเลือดปกติเข้าร่วมโครงการ โดยติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คลินิกสุขภาพครอบครัว อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 11 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5389-5557 และ 0-5394-6772-3 ในเวลาราชการ
 
27 กรกฎาคม 2550 , 22:49 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่