อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

  
     กกต.เชียงใหม่กำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550
นายพงษ์พันธ์ ริ้วทองทวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมและทำให้การออกเสียงประชามติ เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนเกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการออกเสียงประชามติ เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้เกิดความตระหนักถึงการออกเสียงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ซึ่งถือเป็นการออกเสียงประชามติครั้งแรกของประเทศไทย
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรตัวแทนจากอำเภอ กิ่งอำเภอ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต สถาบันอาชีวศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเละอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดและ
อำเภอ จำนวน 440 คน โดยพิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ การออกเสียงประชามติและการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยกำหนดจัดขึ้นวันที่ 1 สิงหาคม 2550 เวลา 13.00 น. นี้ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
 
30 กรกฎาคม 2550 , 16:42 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่