ขอให้ประชาชนศึกษารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 เปรียบเทียบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ให้ละเอียด

  
    
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขอให้ประชาชนศึกษารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 เปรียบเทียบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ให้ละเอียดก่อนลงประชามติเพราะมีความแตกต่างที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
นายไพโรจน์ พรหมสาร สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกล่าวว่าขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่นานก็จะถึงวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 19 สิงหาคม นี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน โดยคาดว่าร่างรัฐธรรมนูญได้ส่งถึงมือประชาชนแล้วขณะนี้ ขอให้เปรียบเทียบศึกษาจากรัฐธรรมนูญปี 2540 เพื่อดูข้อดีข้อด้อย โดยเน้นให้อ่านสรุปสาระสำคัญท้ายเล่มของร่างรัฐธรรมนูญที่ส่งไปถึงประชาชนทุกครัวเรือน ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เน้นชัดเจนในเรื่องสิทธิเสรีภาพ อีกทั้งการสถาบันการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.จำนวน 480 คน จะมาจากการเขตเลือกตั้ง 400 คน อีก 80 คนมาจาก ส.ส.แบบสัดส่วน โดยมาจากประชาชนในกลุ่มจังหวัดเลือกพรรคใดก็จะมี ส.ส.แบบสัดส่วนในพรรคนั้นมาก ขณะที่วุฒิสมาชิกต้องมีการเลือกตั้งและสรรหา 76 คน และมาจากประชาชนทุกสาขาอาชีพ 74 คน รวม 150 คน ทั้งนี้วุฒิสมาชิกต้องมีคุณสมบัติสำคัญ คือ มีความเป็นกลาง เพราะต้องมีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย ควบคุมดูแลรัฐบาลและดูแลผู้ที่จะเข้าสู่องค์กรอิสระ และมีอำนาจถอดถอน ขณะเดียวกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เน้นย้ำการตรวจสอบอำนาจรัฐด้วย
นอกจากนี้ประเด็นเด่น ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะลงประชามติมีมากถึง 50 ประเด็น โดยเฉพาะเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองไว้ มีผลทันทีแม้จะยังไม่มีกฎหมายลูกออกมาก็ตาม มีการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย มากกว่าเดิม คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการแสวงหาสิทธิโดยมิชอบ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม และคุ้มครองให้ประชาชนได้รับค่าทดแทนจากรัฐที่เป็นธรรมขึ้นจากการเวนคืนที่ดิน และคำนึงถึงประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนจะได้รับจากการใช้สอยที่ดินที่ถูกเวนคืนนั้น เป็นต้น
 
31 กรกฎาคม 2550 , 15:44 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่