อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญปี 2550

  
    คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดขึ้นการมีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการออกเสียงประชามติ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิได้เกิดความตระหนักถึงการออกเสียงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 อย่างทั่วถึง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่า ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของ กกต.ที่จะออกไปสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้มีความรู้ความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
สำหรับผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรตัวแทนจากอำเภอ กิ่งอำเภอ สถาบันการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ทั้ง 5 เขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งสิ้น 440 คน
 
1 สิงหาคม 2550 , 17:54 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่