เปิดศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการบริหารและจัดการตลาดลำไยปี 2550 ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชียงใหม่

  
    สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เปิดศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการบริหารและจัดการตลาดลำไยปี 2550 ภายใต้การดำเนินงาน 4 มาตรการ เชื่อว่าจะสามารถทำให้ราคาลำไยเพิ่มขึ้นได้
นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการบริหารและจัดการตลาดลำไยปี 2550 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือที่มีปัญหาเรื่องลำไย ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐในการจัดการลำไยปี 2550 โดยใช้ 4 มาตรการในการช่วยเหลือ จำนวน 135,000 ตัน จากประมาณการ 438,000 ตัน ส่วนที่เหลือ 303,000 ตันจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกการตลาด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ศูนย์เฉพาะกิจแห่งนี้จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสภาวการณ์ผลิต เก็บเกี่ยว การตลาด รับเรื่องราวร้องทุกข์จากเกษตรกร เป็นศูนย์ข้อมูลการให้คำแนะนำแก่เกษตรกร และเป็นสถานที่สำหรับประสานงานส่วนราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
สำหรับมาตรการ 4 ประการประกอบด้วย การกระจายลำไยสดช่อบริโภคภายในประเทศ การผลักดันลำไยส่งออก การแปรรูปอบแห้งสีทอง และการแปรรูปอบทั้งเปลือก ซึ่งทุกมาตรการจะได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีทั้งเงินสนับสนุนและเงินกู้พิเศษดอกเบี้ยต่ำ ทั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้ผู้ค้ารับซื้อลำไยในราคาที่สูงขึ้น และหากเกษตรกรมีปัญหาในการจำหน่ายกับผู้ค้าคนกลาง ก็สามารถใช้ช่องทางหนึ่งช่องทางใดใน 4 มาตรการนี้ โดยติดต่อกับกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ หรือติดต่อที่ศูนย์เฉพาะกิจที่เปิดดำเนินการนี้ได้ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
2 สิงหาคม 2550 , 15:26 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่