อบรมสัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2550

  
    ชมรมวิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดอบรมสัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2550
นายกระเษียร นวชัย ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ชมรมวิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดอบรมสัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2550 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนานักกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อนำหลักการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้พัฒนากีฬาให้มากยิ่งขึ้น
กำหนดจัดการอบรมวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าอบรมเป้าหมายประกอบด้วยผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายละ 2 คน ซึ่งคาดหวังว่าหลังจบการอบรมแล้วผู้ฝึกสอนจะได้นำหลักการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการฝึกซ้อมนักกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป
 
2 สิงหาคม 2550 , 21:19 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่