มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2550

  
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2550 จันทร์ที่ 6 สิงหาคมนี้ ทีมชนะจะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา
ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพแจ้งว่า ในโอกาสที่วันรพี อันเป็นวันระลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย จะเวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่ 7 สิงหาคม ศกนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือที่เปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต จึงได้จัดกิจกรรมทางด้านกฎหมาย การแข่งขันการตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี 2550 ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายให้กับสังคมโดยเฉพาะกับเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2550 ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก
สำหรับการแข่งขันมีตัวแทนโรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 3 คนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับชั้นมัธยมการศึกษาที่ 6 ร่วมกันตอบคำถามในขอบเขตของเนื้อหาได้แก่ ประวัติศาสตร์และระบบกฎหมาย หลักกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 4,000 บาท รองเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท รองเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,000 บาท และทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยพายัพ
 
5 สิงหาคม 2550 , 13:30 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่