เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสจากยะลา และนราธิวาสเที่ยวเชียงใหม่

  
    
กองทัพอากาศนำเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส พร้อมผู้ปกครองจากจังหวัดยะลาและนราธิวาสกว่า 200 คนขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศมาทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพอากาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 2 จังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส พร้อมผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่กว่า 200 คน จากจังหวัดยะลา และ นราธิวาสขึ้นเครื่องบิน C130 ของกองทัพอากาศมายังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทัศนศึกษาตามโครงการเยาวชนสู่โลกแหล่งเรียนรู้มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ปี 2550 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษภาคเหนือ โดยนายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กพิการ ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูแลบุตรระหว่างครอบครัวและเจ้าหน้าที่ ให้เด็กพิการ ด้อยโอกาสและผู้ปกครองได้ผ่อนคลายความตึงเครียดและได้ท่องเที่ยวเป็นประสบการณ์ชีวิต
สำหรับการเดินทางมาครั้งนี้เด็ก ๆ และผู้ปกครองจะได้เที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมดจะพักค้างแรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8 เชียงใหม่ และจะเดินทางกลับในวันที่ 10 สิงหาคม นี้
 
8 สิงหาคม 2550 , 15:45 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่