จัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

  
    
ตัวแทนชนเผ่า 16 ชนเผ่าในประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ที่จังหวัดเชียงใหม่
ชนเผ่าพื้นเมือง 16 ชนเผ่าจากทุกภาคในประเทศไทย ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง และสถาบันชาติพันธุ์พัฒนา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ในปีทศวรรษสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลกครั้งที่ 2 (ปี 2547-2557) ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายจอนิ โอ่โดเชา เป็นประธานในพิธีเปิด
คุณหญิงอัมพร มีศุข กรรมการสิทธิมนุษยชนกล่าวภายหลังแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง ชนเผ่าพื้นเมือง ตัวตนคนชายขอบในสังคมไทย มุมมองด้านสิทธิมนุษยชน ว่า ที่ผ่านมาการพัฒนาในกลุ่มชนเผ่าไม่สอดคล้องกับความต้องการแท้จริงของคนในพื้นที่ ทั้งนี้รัฐบาลควรตระหนักและให้ความสำคัญและยอมรับชนเผ่าพื้นเมือง เรียนรู้ และเข้าใจในความหลากหลายนำไปสู่การอยู่ร่วมกันโดยปราศจากอคติ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ชนเผ่าต่าง ๆ จะแต่งกายพื้นเมืองเดินรณรงค์เคลื่อนขบวนจากบริเวณวัดสวนดอกไปยังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก โดยผู้นำจารีตประเพณีและกลุ่มชาติพันธุ์จะประกอบพิธีกรรมร่วมเฉลิมฉลอง ในงานจะมีการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกในประเทศไทยด้วย
 
8 สิงหาคม 2550 , 19:58 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่