เปิดตัวตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ส้มเชียงใหม่

  
    
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน คลัสเตอร์ส้มเชียงใหม่เปิดตัวตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ส้ม สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล
นายวีระนันท์ นีลดานุวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และนายวีระพงษ์ เตียวกุล ประธานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน คลัสเตอร์ส้ม เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเปิดตัวตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์ส้ม เชียงใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้พัฒนารวมกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมส้มอำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน พัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมส้มให้เข้มแข็ง ยั่งยืน มีเป้าหมายสู่อุตสาหกรรมแปรรูปส้ม เช่น น้ำส้มเข้มข้น น้ำเชื่อมผลไม้จากส้ม น้ำมันจากเปลือกส้ม ให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลและเชื่อมโยงธุรกิจ เพิ่มมูลค่าทางการค้า
ประธานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน คลัสเตอร์ส้มเชียงใหม่ กล่าวว่าเครือข่ายฯให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการผลิตส้มคุณภาพ รสชาติดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และเพื่อความมั่นใจในกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มสมาชิกได้กำหนดตราสัญลักษณ์ไว้ 2 แบบ คือตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ส้มพื้นสีขาว คือส้มอินทรีย์ และตราสัญลักษณ์คลัสเตอร์ส้มพื้นสีเขียวคือส้มใช้สารเคมีปลอดภัย
สำหรับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน คลัสเตอร์ส้มเชียงใหม่ประกอบด้วย 7 วิสาหกิจชุมชน มีสมาชิกจำนวน 93 ราย มีพื้นที่ปลูกประมาณ 1,700 ไร่ ได้ผลผลิตกว่า 54,000 ตันต่อปี คาดว่าจะสามารถมีส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างน้อยร้อยละ 10
 
9 สิงหาคม 2550 , 18:46 น. , อ่าน 1279  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่