มารดาของขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น

  
    
มารดาของขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เตรียมเข้าเฝ้าพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ วันที่ 12 สิงหาคมนี้
จังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นแม่ดีเด่นเรียบร้อยแล้วเพื่อเสนอสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 2 คน เพื่อยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณให้ปรากฏแก่สาธารณชนเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ คือนางจันทร์สม กีฬาแปง จากอำเภอแม่แตง มารดาของนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแม่ดีเด่นประเภทผู้มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร และนางประนอม ศรีสุข จากอำเภอดอยสะเก็ด แม่ดีเด่นประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยแม่ดีเด่นทั้งสองท่านจะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพรเพื่อรับประทานพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานและเกียรติบัตร
ขณะเดียวกันอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอชื่อแม่ดีเด่นที่สมควรได้รับการยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณอีกจำนวน 7 คน ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร คือนางบัวขาว ปัญญามณีศร จากอำเภอหางดง และนางจำลอง กันธิวาส จากอำเภอเมือง ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คือนางทองใบ ห่านตระกูล จากอำเภอเชียงดาว นางวิมลรัก ตนซื่อ จากอำเภอสารภี และนางชูศรี เรืองศิริ จากอำเภอสันทราย ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้แก่นางเฉลา แสงจันทร์จากอำเภอสะเมิงและประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกรได้แก่นางกิมซุ่ย ปัญญามา จากอำเภอฮอด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำเกียรติบัตรให้เป็นแม่ดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมอบให้ในวันประชุมประจำเดือนของจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณให้ปรากฏแก่สาธารณชนและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคคลในท้องถิ่นต่อไป
 
10 สิงหาคม 2550 , 13:37 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่