แม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่เผยเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

  
    
แม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่เผยเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง สอนให้ลูกเป็นคนดี รู้จักคุณค่าของเงินและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สังคม
นางจันทร์สม กีฬาแปง แม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงหลักในการเลี้ยงลูกที่ประสบความสำเร็จว่า ตนเองมีบุตร 4 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 1 คน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงลูก ให้ลูกเป็นคนดี รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด มีเหตุมีผล พอประมาณ นอบน้อมถ่อมตน มีจิตสำนึกสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม และต้องแบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบ แม้ว่าฐานะครอบครัวจะไม่ร่ำรวย เคยเป็นเกษตรกร และเปลี่ยนมาค้าขายในภายหลังแต่ก็เห็นคุณค่าของการศึกษา ส่งเสียบุตรทุกคนให้ร่ำเรียนจนจบการศึกษา จนกระทั่งบุตรและธิดาทั้งหมดประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หนึ่งในบุตรชายคือนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่คนปัจจุบัน
ด้านนางทองใบ ห่านตระกูล แม่ดีเด่นจากอำเภอเชียงดาวที่ทางจังหวัดจะมอบเกียรติบัตรให้พร้อมกับแม่อีก 6 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับอำเภอกล่าวว่า แม่ที่ดีต้องสอนลูกให้รู้จักคุณค่าของเงิน รู้จักประมาณตน มีหลักในการครองตน ครองคน ครองงาน ที่สำคัญหลักในการสอนคือต้องให้ลูกเป็นคนดี แม้ว่าฐานะเงินทองทางบ้านจะดีมาแต่ต้น แต่ก็ไม่ได้สอนให้ลูกใช้สอยสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยแต่อย่างใด
 
10 สิงหาคม 2550 , 13:38 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่