รายงานพิเศษ-ผลการดำเนินงาน 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรแปรรูปการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ได้ผลดี สามารถเพิ่มราคาลำไยแก่เกษตรกรได้

  
    โรงงานอบลำไยนำร่องของโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ผลดี ช่วยเพิ่มราคาผลผลิตแก่เกษตรกรได้ กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมขยายผลสู่โรงงานอื่นทั่วภาคเหนือ
จากปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่สามารถขายได้ในราคาที่เหมาะสม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงริเริ่มโครงการ 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรขึ้น โดยเลือกโรงงานนำร่องซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดละ 2 แห่ง รวมทั่วประเทศ 150 โรงงานเข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งทีมงานที่ปรึกษาเข้าไปให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ 3 ใน 5 ด้านคือ การบริหารวัตถุดิบและโลจิสติกส์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนทรัพยากรและพลังงาน การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือระบบสู่มาตรฐานสากล และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนงบประมาณโรงงานละ 400,000 บาท
สำหรับ 2 โรงงานนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงงานอบลำไยคือ อำไพพรรณการเกษตร ตั้งอยู่ที่ อ.แม่วาง และห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติเกยูร ตั้งอยู่ที่ อ.จอมทอง เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 ผ่านไปประมาณเดือนเศษปรากฏว่าได้ผลดีมาก โดยนางอำไพพรรณ กันทาแก้ว เจ้าของโรงงานอำไพพรรณการเกษตรกล่าวว่า การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเฉพาะพลังงาน เป็นการลดต้นทุนลงได้เบื้องต้นประมาณร้อยละ 25 หรือคิดเป็นมูลค่าหลายแสนบาท
ในขณะที่นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า จากการติดตามความคืบหน้าของโรงงานนำร่องทั่วประเทศพบว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการมีความพอใจเนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากนี้ไป กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำสิ่งที่ได้รับนี้ไปปรับให้เป็นแผนปฏิบัติการ เป็นต้นแบบสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและช่วยเหลือกันเอง เพื่อนำไปต่อยอดสู่โรงงานอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
สำหรับโรงงานอบลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนมากจะขายส่งให้กับพ่อค้าชาวจีนที่มารับซื้อที่โรงงาน กำลังการผลิตของแต่ละโรงงานไม่น้อยกว่า 3-4 ล้านกิโลกรัมต่อฤดูกาล ดังนั้น การที่โรงงานสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลงได้ ทำให้โรงงานสามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ไปเพิ่มเป็นราคาซื้อลำไยสดได้สูงขึ้น นับว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยตรงอีกทางหนึ่ง
 
15 สิงหาคม 2550 , 14:42 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่