จัดกระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้จัดรายการวิทยชุมชนในพื้นที่

  
    
สวท.เชียงใหม่ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้จัดรายการวิทยชุมชนในพื้นที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชร่วมจัดโครงการวิทยุชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2550 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิด
การสัมมนาดังกล่าวมีผู้จัดรายการวิทยุชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพราะนับตั้งแต่ปี 2517 จนกระทั่งปัจจุบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาให้พสกนิกรชาวไทย แต่ปรากฏว่าการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจสู่ประชาชนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับวิทยุชุมชนนับเป็นสื่อที่ใกล้ชิดประชาชน หากผู้จัดรายการมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็จะสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตนที่เป็นรูปธรรมของประชาชน โดยการศึกษาดังกล่าวจะดำเนินการทั้งกระบวนการในกลุ่มผู้จัดรายการ รายการ และผู้ฟังเพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลง อันเป็นการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
 
27 สิงหาคม 2550 , 18:48 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่