งานโครงการความร่วมมือเครือข่ายสหกรณ์ NACOF 2007 ครั้งที่ 1

  
    
ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือเริ่มเปิดดำเนินการแล้วโดยเริ่มงานแรกคือโครงการความร่วมมือเครือข่ายสหกรณ์ NACOF 2007 ครั้งที่ 1
นางสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือเครือข่ายสหกรณ์ NACOF 2007ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือจำกัด เพื่อสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันเกษตรกร ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมแลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินการผลิตสินค้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกรที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านการตลาดและเชื่อมโยงการค้า ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาระบบขนส่งให้เชื่อมโยงเครือข่ายกับต่างประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือแห่งนี้จะเป็นแหล่งเชื่อมโยงสินค้าเกษตรของเกษตรกรเพื่อช่วยกระจายผลผลิตที่มีปัญหาด้านตลาด เช่น ลำไย หอมแดง อีกทั้งยังกระจายผลผลิตจากภาคอื่นสู่ภาคเหนืออีกด้วย โดยมีอุปกรณ์ทันสมัย พร้อมห้องเย็นอีก 22 ห้องสำหรับแช่เย็นสินค้าเกษตร มีห้องคัดแยก มีรถยกและอุปกรณ์ครบครัน
ในอนาคตอันใกล้จะจัดทำสะพานเชื่อมโยงตั้งแต่หน้าทางเข้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางของรถบรรทุกสินค้าซึ่งต้องใช้งบประมาณ 8 ล้านบาท โดยให้ชุมนุมสหกรณ์ภาคเหนือดำเนินการก่อสร้างและกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมในงานโครงการความร่วมมือเครือข่ายสหกรณ์ NACOF 2007 มีการลงนามในความตกลงร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างตัวแทนสหกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้มี งานแสดงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มอาชีพ 12 จังหวัดภาคเหนือ กิจกรรมทางการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกร 4 ภาค และการสัมมนาทางวิาการโดยมีตัวแทนจาก 150 สถาบัน 12 จังหวัดภาคเหนือร่วมสัมมนา
 
28 สิงหาคม 2550 , 16:44 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่