พิธีมอบรางวัลผลงานเด่นประจำปีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

  
    
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลผลงานเด่นประจำปี 2550
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลผลงานเด่นประจำปี 2550 แก่บุคลากรในสังกัดซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาสถานีฯ ได้รับรางวัลระดับประเทศ 3 รางวัล ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร คือ รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานที่ส่งข่าวต่อเนื่องและมีคุณภาพ ตามโครงการประกวดผู้สื่อข่าวดีเด่น กรมประชาสัมพันธ์ โดยรับรางวัลจากคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังรับโล่รางวัลชนะเลิศ สื่อมวลชนดีเด่น โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติภัย ปี 2550 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2550
ในระดับบุคคลนั้น นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ผู้สื่อข่าวของสถานีฯได้รับรางวัลข่าวดีเด่นระดับประเทศรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ จากผลงานข่าวน้ำมันปนน้ำ นางสาวเดือน อินต๊ะ เจ้าหน้าที่กระจายเสียง ได้รับรางวัลการจัดรายการใช้ภาษาไทยดีเด่น ระดับเขตภาคเหนือตอนบน โดยได้จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร มีนางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี
ในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศผลการตัดสินการประกวดรายการภาคภาษาชนเผ่าของสถานีฯ รางวัลที่ 1 ได้แก่รายการภาคภาษากะเหรี่ยง นายมานะ กาญจนาปกรณ์ รางวัลที่ 2 รายการภาคภาษาไทยใหญ่ นางชูศรี เชาว์วาทิน รางวัลที่ 3 รายการภาคภาษาเมี่ยน นางเกศินี ศรีสมบัติ รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่รายการภาคภาษากะเหรี่ยง นางวีระวรรณ วงษา และรายการภาคภาษาอาข่า นางสาวสมศรี เยคเปาะและนางจินตนา รัตนวิชัยกุล ขณะที่ผลการตัดสินการประกวดสปอตวิทยุ สปอตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รางวัลที่ 1 ได้แก่ผลงานของนางสาวมัณฑนา อาษากิจ และคณะ รางวัลที่ 2 เป็นผลงานของนางสาวเดือน อินต๊ะ และคณะ ทั้งหมดได้รับรางวัลเป็นเงินสดและเกียรติบัตร
 
29 สิงหาคม 2550 , 13:32 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่