ระดมสมองเพื่อเปิดลานสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน

  
    
เด็กและเยาวชนร้อยละ 49 ที่เคยติดยาเสพติดแล้วกลับไปเสพซ้ำ ล่าสุดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ระดมสมองเพื่อเปิดลานสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จัดประชุมสัมมนา ลานสร้างสรรค์ เพื่อเยาวชนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ โรงแรมสุริวงศ์เชียงใหม่ โดยนำเยาวชนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มาร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็น
นายจรรยา สระมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 กล่าวว่า ร้อยละ 80 ของผู้เสพติดจะกลับมาเสพซ้ำอีก ในจำนวนนี้เป็นเยาวชนถึงร้อยละ 49 ทั้งนี้เพราะการกลับไปพบกับสภาพแวดล้อมเดิม ๆ ทำอย่างไรจึงจะสามารถเปิดพื้นที่ดี ๆ ให้กับเยาวชนเหล่านี้ ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าในชุมชนทุกแห่งมีพื้นที่ดีเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อแสนประชากร นอกจากนั้นจะเป็นสถานบันเทิง แหล่งมั่วสุมซึ่งนับเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะชักนำให้เยาวชนเข้าไปสัมผัสกับยาเสพติด
การสัมมนาดังกล่าวเพื่อให้เยาวชนร่วมคิดและเสนอในการจัดพื้นที่เป็นลานสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน โดยเบื้องต้นสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถาบันรามจิตติจะเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงและสนับสนุนงบประมาณเบื้องต้น 50,000 บาทต่อพื้นที่ โดยจะดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมพัฒนาพื้นที่และดูแลเยาวชนเหล่านี้
 
30 สิงหาคม 2550 , 12:46 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่