ผ่าตัดแก้ไขความพิการทางข้อและกระดูก ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่

  
    
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่าตัดแก้ไขความพิการทางข้อและกระดูก ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ และนางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวโครงการผ่าตัดแก้ไขความพิการเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้พิการในโรงเรียนศรีสังวาลย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยทำการสำรวจประเมินเด็กนักเรียนจากนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองเข้าสู่การผ่าตัดจำนวน 34 คน เพื่อทำการผ่าตัดแก้ไขความพิการทางข้อและกระดูก ให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างเป็นปกติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สำหรับการผ่าตัดจะเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน 2550 ถึงกรกฎาคม 2551 โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดูแลอย่างใกล้ชิดและจะประเมินผลทุกระยะ
 
31 สิงหาคม 2550 , 16:26 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่