สัมมนาสื่อเพื่อสร้างความตระหนักในสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

  
    
ประเทศไทยมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นอันดับ 9 จาก 21 ประเทศ ล่าสุดสื่อมวลชนภาคเหนือร่วมสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักในสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับความโปร่งใสแก่สื่อมวลชน ผู้ดำเนินรายการท้องถิ่น หอกระจายข่าวและประชาชนทั่วไป ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง ตามหลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
นางวนิดา สักการโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกล่าวว่า ประเทศไทยมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นอันดับ 9 จาก 21 ประเทศ ซึ่งประชาชนต้องดูแลผลประโยชน์รัฐร่วมกัน โดยการสร้างเครือข่ายเพื่อขอดูข้อมูลข่าวสาร เพื่อความชัดเจนอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างถูกต้อง
สำหรับสิทธิที่ประชาชนจะได้รับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการมี 8 สิทธิได้แก่ สิทธิตรวจดู สิทธิขอดู สิทธิได้รับสำเนาและขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง สิทธิคัดค้านการเปิดเผย สิทธิร้องเรียน สิทธิอุทธรณ์ และสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน หากไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี หรือทาง www.oic.go.th
 
31 สิงหาคม 2550 , 16:27 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่