หน่วยงานรัฐให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทั่วถึง เลือกปฏิบัติเฉพาะผู้ที่มีความคุ้นเคย

  
    
อนุกรรมการการจัดการเทคโนโลยี สภานิติบัญญัติแห่งชาติเผย หน่วยงานรัฐให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทั่วถึง เลือกปฏิบัติเฉพาะผู้ที่มีความคุ้นเคยเท่านั้น
ดร.กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะอนุกรรมการการจัดการเทคโนโลยี เพื่อทำงานผลักดัน ขับเคลื่อนงานวิจัย พัฒนาไปสู่ประชาชน จากการติดตามตรวจสอบและศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้มีผู้ประกอบการจำนวนมากร้องเรียนว่าไม่ได้รับบริการจากหน่วยงานรัฐเพียงพอ โดยจะให้บริการเฉพาะบางกลุ่มคนที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น อันเป็นปัญหาหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเอกชนและประชาชนทั่วไป อนุกรรมการการจัดการเทคโนโลยี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงมีแนวนโยบายจะสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อติดตามการทำงานด้านนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การทำงานบริการประชาชนทั่วถึง คุ้มค่ากับงบประมาณแผ่นดินต่อไป
ล่าสุดอนุกรรมการการจัดการเทคโนโลยี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานฉบับหนึ่งเพื่อนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลังจากนั้นจะเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ได้เคยเสนอให้ตั้งหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ OneStop Service เพื่อบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการชุดนี้ต้องถูกยุบลง จึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้
 
4 กันยายน 2550 , 10:20 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่