SIPA เชียงใหม่เปิดตัวคณะอนุกรรมการบริหารชุดใหม่

  
    
SIPA เชียงใหม่เปิดตัวคณะอนุกรรมการบริหารชุดใหม่ เน้นการทำงานส่งเสริม SMEs มีโอกาสใช้ซอฟแวร์พัฒนาสินค้าและประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาซอฟแวร์คุณภาพ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน สาขาเชียงใหม่ หรือ SIPA เปิดตัวคณะอนุกรรมการบริหารชุดใหม่ซึ่งมี ดร.กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล เป็นประธานอนุกรรมการฯ โดยกล่าวว่าแนวทางในการดำเนินงานจะเน้นเรื่องการ Matching Fund หาวิธีส่งเสริมให้ SMEs ได้มีโอกาสได้ใช้ซอฟแวร์ในการพัฒนาสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพของตนให้มากที่สุด ขณะเดียวกันยังเป็นผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ และจัดกิจกรรมในเชิงนวตกรรม ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านซอฟแวร์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยจะทำงานโปร่งใส ส่งเสริมให้คนท้องถิ่นเข้าถึงบริการให้มากที่สุด
สำหรับผลงานของ SIPA เชียงใหม่ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผ่นแม่บท มีการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟแวร์ พัฒนาบุคลากร จัดหาอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันในตลาดซอฟแวร์ ขณะที่งานเด่นที่สุดและเป็นที่ยอมรับคือการพัฒนา Animation จนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศในขณะนี้ โดยเร็ว ๆ นี้สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน สาขาเชียงใหม่ จะย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
4 กันยายน 2550 , 10:20 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่