ไทยถูกจัดอันดับที่ 48 จาก 61 ประเทศในการพัฒนาศักยภาพ ICT

  
    
ผลการศึกษาจากสถาบันที่น่าเชื่อถือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก ไทยถูกจัดอันดับที่ 48 จาก 61 ประเทศในการพัฒนาศักยภาพ ICT
ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ประธานอนุกรรมการ e-Industry เปิดเผยถึงผลการศึกษาของสถาบันอันน่าเชื่อถือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 สถาบัน ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ คือ IMD (Institute for Management Development) จัดลำดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ 61 ประเทศ ปรากฏว่า ICT ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 48 ขณะที่มาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 18 สิงคโปร์อยู่อันดับ 2 และเกาหลีใต้อยู่อันดับ 7 ขณะที่ สถาบัน EIU (The Economist Intelligence Unit) จัดลำดับประเทศ 68 ประเทศ ICT ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 47 ส่วนสถาบัน World Economic Forum& Insead & ITU จัดลำดับ ICT ของไทยอยู่ในลำดับที่ 34
อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีจุดแข็งคือ ภาครัฐมีการริเริ่มและเตรียมการในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ดี สำหรับภาคธุรกิจก็มีความพร้อมและกำลังเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง แต่ประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องกฎ ระเบียบต่าง ๆ ยังมีความล้าสมัย ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบการศึกษาของประเทศยังไม่ดีพอ จึงทำให้ประชาชนไม่สามารถพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีเท่าที่ควร โดยสิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนคือคุณภาพของการศึกษาซึ่งอยู่ในลำดับที่ 58 โดยรัฐบาลต้องมีมาตรการพิเศษส่งเสริมภาคเอกชน พัฒนาบุคลากรและจัดระบบการศึกษาใหม่ที่มีคุณภาพดีพอ
 
4 กันยายน 2550 , 10:22 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่