นายวิบูล สงวนพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  
    
ครม.เห็นชอบให้นายวิบูล สงวนพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชอบให้นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แทนนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง
ขณะเดียวกันได้มีมติเห็นชอบให้นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนนายดิเรก ก้อนกลีบ ซึ่งจะไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป
ขณะที่นายกฤษฎาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ส่งผลให้ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ว่างลง 2 ตำแหน่ง
 
4 กันยายน 2550 , 17:45 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่