ที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่อนุมัติงบประมาณรายจ่าย

  
    
ที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ซึ่งตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเทศบาลตั้งเป้ามีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มร้อยละ 14
ที่ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เรื่องพิจารณางบประมาณเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการคาดการรายรับจากการจัดเก็บภาษีจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 คาดการณ์รายรับ 1,104 ล้านบาท และประมาณการณ์รายจ่าย 1,077 ล้านบาท ทั้งนี้มีเงินสะสมปี 2549 กว่า 321 ล้านบาท ขณะที่ยอดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 มีเงินสะสมที่ใช้ได้จริง 27 ล้านบาท มีหนี้ผูกพัน 389 ล้านบาท ชำระแล้ว 149 ล้านบาท และค้างชำระ 204 ล้านบาท โดยที่ประชุมได้ผ่านการเห็นชอบงบประมาณดังกล่าว ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่าจากการคาดการณ์รายได้จากการจัดเก็บภาษีที่จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 นั้น มาจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ซึ่งน่าจะเกินเป้าที่ตั้งไว้ 165 ล้านบาท แต่ขณะนี้ก็บได้ 175 ล้านบาทแล้วและยังเหลือเวลาอีก 1 เดือน อย่างไรก็ตามสำหรับงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานั้นเป็นเพราะตั้งงบประมาณไม่เกินจริงเนื่องจากปีที่ผ่านมามีการใช้งบเกินดุล
สำหรับประมาณการรายรับปีที่ผ่านมาของเทศบาลนครเชียงใหม่ 983 ล้านบาท รับจริง 873 ล้านบาท ประมาณการรายจ่าย 773 ล้านบาท รายรับมากกว่ารายจ่าย 99 ล้านบาท ขณะที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เน้นย้ำขอให้ประชาชนมั่นใจ การบริหารราชการที่โปร่งใส และตรวจสอบได้
 
5 กันยายน 2550 , 09:16 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่