อบรมหลักสูตรการเขียนอักษรล้านนา การพูดภาษาล้านนา ตามโครงการสืบสานภาษา สานภูมิปัญญาคนเมือง

  
    
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการเขียนอักษรล้านนา การพูดภาษาล้านนา ตามโครงการสืบสานภาษา สานภูมิปัญญาคนเมือง รุ่นที่ 7
นายอำนวย กันทะอินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีภารกิจและหน้าที่ในการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเขตล้านนาอันเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมใหญ่แห่งหนึ่งของโลก มีประวัติศาสตร์และมรดกทางภาษาที่เป็นอัตลักษณ์มานานกว่า 700 ปี เห็นสมควรอนุรักษ์ สืบทอดภาษาและภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรการเขียนอักษรล้านนา การพูดภาษาล้านนา ตามโครงการสืบสานภาษา สานภูมิปัญญาคนเมือง รุ่นที่ 7 เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมสืบทอดภูมิปัญญา หลักสูตรประกอบด้วยการเขียน และการพูดภาษาล้านนาเบื้องต้น การเขียนอักษรธรรมล้านนา การอ่านตัวอย่างวรรณกรรม ฝึกพูดภาษาคำเมืองโบราณและคำพูดในชีวิตประจำวัน สำนวนภาษาต่าง ๆ โดยมีอาจารย์สนั่น ธรรมธิ เป็นวิทยากรจัดอบรมระหว่างวันที่ 3-28 กันยายนนี้ทุกวันจันทร์ – พุธ ระหว่างเวลา 17.00-18.00 น. ณ เรือนปั้นหยา (อนุสารสุนทร) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรงข้างตลาดต้นพยอม ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่(ภาพจาก www.muangboranjournal.com)
 
5 กันยายน 2550 , 19:06 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่