รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นระดับประเทศ

  
    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นระดับประเทศ โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดน้อมนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตและการงาน
นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข ประจำปี 2550 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่นักบริหารงานสาธารสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาคและระดับประเทศ โดยมีบุคลากรสาธารณสุขจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมประมาณ 5,000 คน พร้อมจัดนิทรรศการทางวิชาการ นวตกรรมยอดเยี่ยมด้านสาธารณสุขและการออกร้านจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันให้บุคลากรในสังกัดได้น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงาน อีกทั้งอดทน เสียสละ ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง
ในการนี้ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกำลังมีปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้เสียสละ ปฏิบัติงานท่ามกลางความเสี่ยง และยังคงมุ่งมั่นทำงานอย่างไม่ย่อท้อเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ส่วนนักบริหารสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ นายผจญ ใจกล้า สาธารณสุขอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หัวหน้าสถานีอนามัย สถานีอนามัยดีเด่นระดับประเทศได้แก่ นายขจรเกียรติ อุปยโสธร หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอเขื่อนคำแก้ว จังหวัดยโสธร
 
7 กันยายน 2550 , 13:06 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่