ตัวแทนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด

  
    
ตัวแทนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดภาคเหนือ เพื่อเตรียมวางแผนการทำงานหลังรัฐบาลอนุมัติงบ 15,000 ล้านเพื่อขับเคลื่อน
นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดไว้ในนโยบายเศรษฐกิจว่า จะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้หลักคุณธรรม กำกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 15,000 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
นางวรานุช หงส์ประภาส ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณกล่าวว่างบประมาณ 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกกว่า 13,250 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 จะจัดสรรลงพื้นที่ ขณะนี้กำลังหาวิธีการจัดสรรงบอย่างเป็นธรรมซึ่งมีหลายแนวทาง อาทิ จัดสรรให้ทุกจังหวัดเท่ากัน ดูตามจำนวนประชากร ดูจากความผกผันของรายได้ต่อครัวเรือน หรือดูจากจำนวนคนยากชน ส่วนอีกร้อยละ 9 กว่า พันล้านบาทจะดูวิสัยทัศน์ผู้ว่าราชการจังหวัดและจัดสรรงบเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ขณะที่อีกร้อยละ 1 หรือประมาณ 150 ล้านบาทจะสำหรับให้ส่วนกลางติดตาม ประเมินผลและดำเนินการ โดยงบประมาณนี้ไม่สามารถปรับใช้เรื่องอื่นได้ต้องเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเท่านั้น
สำหรับกรอบแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด มี แผนงาน 5 ด้าน คือ แผนงานสร้างการเรียนรู้และความสามารถในการจัดการของชุมชน แผนงานกำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใต้ระบบและกลไกการตลาด แผนงานพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนงานสนับสนุนชุมชนให้มีบทบาทรองรับความอ่อนแอของครอบครัวไทย และแผนงานดูแลควมอุดมสมบูร์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 
8 กันยายน 2550 , 12:27 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่