เยี่ยมนักศึกษานักศึกษาพยาบาลจังหวัดชายแดนใต้ที่เชียงใหม่

  
    
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพอใจการให้การศึกษานักศึกษาพยาบาลจังหวัดชายแดนใต้ที่เชียงใหม่
พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะเดินทางมาพบปะกับนักศึกษาพยาบาลจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวน 160 คน ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับสิทธิพิเศษจำนวน 70 คนในรุ่นนี้ที่เข้าศึกษาตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 4 ปี พร้อมพบปะสนทนากับตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ โดยกล่าวว่าจากการติดตามตรวจเยี่ยมนักศึกษาพยาบาลจังหวัดชายแดนใต้ที่มาศึกษาไม่พบปัญหาการปรับตัว ส่วนใหญ่จะได้รับความอบอุ่นจากคนในพื้นที่เป็นอย่างดี ประโยชน์ที่ได้รับคือนักศึกษาเหล่านี้ได้ประสบคือในพื้นที่เชียงใหม่ซึ่งมีประชาชนหลายเชื้อชาติ ศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะคือบางแห่งสถานที่คับแคบไป และบางแห่งได้รับค่าอาหารเพียงวันละ 40 บาทต่อคนเท่านั้น ซึ่งจะนำเสนอรัฐบาลต่อไป ขณะที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชซึ่งพบว่านักศึกษาพยาบาลบางคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะไปศึกษาต่อแพทย์ได้ ซึ่งอาจจะมีการผลักดันส่งเสริมให้ศึกษาต่อแพทย์ในอนาคต อย่างไรก็ตามนักศึกษาพยาบาลจากจังหวัดภาคใต้ที่เข้าศึกษาพยาบาลตามโครงการนี้โดยได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาพยาบาล แต่ไม่ได้มีสิทธิพิเศษในการจบการศึกษา ดังนั้นต้องมีความพยายามในการเรียนรู้และตั้งใจเรียนมากเป็นพิเศษ
 
8 กันยายน 2550 , 23:01 น. , อ่าน 1261  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่