ประท้วงพืช GMOs

  
    
เครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 200 คน ชุมนุมประท้วงและยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี คัดค้านมติ ครม.กรณีอนุญาตให้ทดลองวิจัยพืชตัดแต่งพันธุกรรม
เครือข่ายองค์กรเกษตรกรและผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ประมาณ 200 คน นำโดยนางพวงทอง จินาจันทร์ ได้รวมตัวกันนำรถกว่า 20 คัน ติดเครื่องเสียง พร้อมป้ายผ้า แห่ไปตามถนนสายต่าง ๆ ไปสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องคัดค้านการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน 2544 เรื่องห้ามการทดลองวิจัยพืชตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs) ในระดับไร่นา
นางกนกวรรณ อุโฆษกิจ ตัวแทนชมรมผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่กล่าวว่า หากมีการอนุญาตให้มีการทดลองหรือวิจัยพืชตัดแต่งพันธุกรรมในระดับไร่นา หรือระบบเปิดแล้ว จะเกิดผลเสียต่อเกษตรกร เกษตรอินทรีย์และผู้บริโภค รวมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และความหลากหลายทางชีวภาพที่จะสูญเสียไป โดยละอองเกสรจากพืชตัดแต่งพันธุกรรมจะหลุดออกไปสู่พืชพันธุ์พื้นบ้าน เป็นการทำลายระบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ส่งผลให้เกิดการผูกขาดจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่เพราะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากกลุ่มทุนตลอดไป
กลุ่มผู้ชุมนุมได้แสดงละคร GMOs พร้อมยื่นหนังสือโดยมีนายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบ จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้แยกย้ายสลายตัวในเวลาต่อมา
 
10 กันยายน 2550 , 17:15 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่