มหกรรมการแสดงเอื้ออาทร และห่วงใย นาฏศิลป์ดนตรีไทยสู่คนพิการ

  
    
เด็กนักเรียนพิการจาก 3 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ในงานมหกรรมการแสดงเอื้ออาทร และห่วงใย นาฏศิลป์ดนตรีไทยสู่คนพิการ
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการแสดงเอื้ออาทร และห่วงใย นาฏศิลป์ดนตรีไทยสู่คนพิการ ณ โรงละคร วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าว วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้จัดส่งบุคลากรทำการสอนนาฏศิลป์ดนตรีให้กับนักเรียนพิการ 3 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ คือโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร และโรงเรียนกาวิละอนุกูล ทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน -8 กันยายน 2550 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการขับร้อง การบรรเลง การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทยให้สังคมยอมรับและเห็นคุณค่าในความสามารถของคนพิการเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป กิจกรรมดังกล่าวได้บูรณาการการขับร้อง การบรรเลงและการแสดงนาฏศิลป์ไทย ร่วมกันระหว่างนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น และนักเรียนที่มีความบอกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนนักศึกษาที่มีร่างกายปกติ ท่ามกลางเด็กพิการและผู้สนใจร่วมงานนับพันคน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวด้วยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดโครงการดังกล่าวปีนี้เป็นปีที่ 7 แล้ว และได้รับเด็กพิการเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป์ 30 คน และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ โดยได้มีการจัดคู่มือการเรียนการสอนอักษรเบลล์ ให้คนตาบอดสามารถศึกษาได้ ขณะเดียวกันในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดคอนเสิร์ตเพลงเก่าล้ำค่า บูชาครูเพลง เพื่อหารายได้ส่งเสริมการบริการของคนพิการและเป็นทุนการศึกษาให้คนพิการด้วย
 
10 กันยายน 2550 , 17:17 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่