สัมมนารณรงค์ปรับเจตคติการยอมรับของสังคมเพื่อให้โอกาสผู้เคยเสพ และติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดสัมมนารณรงค์ปรับเจตคติการยอมรับของสังคมเพื่อให้โอกาสผู้เคยเสพ และติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การรณรงค์ปรับเจตคติยอมรับผู้เคยเสพ – ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม ที่โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และ แพทย์หญิงสุรินทร์พร ลิขิตเสถียร จิตแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีมิติของปัญหาที่แตกต่างจากภาคอื่น และยังมีความสัมพันธ์กับปัญหาหลาย ๆ ด้าน เช่น ปัญหาความมั่นคง ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันสอดส่อง ดูแล ป้องกันและปราบปราม และตามนโยบายรัฐบาลได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กำหนดมาตรการดำเนินงานในพื้นที่ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และให้มีกระบวนการแก้ไขปัญหาผู้เคยเสพ – ผู้ติดยาเสพติด โดยเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาแบบสมัครใจ และจัดทำแผนพัฒนากระบวนการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการปรับเจตคติของคนในสังคมให้ยอมรับและให้โอกาสแก่ผู้เลิกยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
การสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การรณรงค์ปรับเจตคติยอมรับผู้เคยเสพ – ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3ได้จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยจัดก่อนหน้านี้ 2 ครั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และจะมีการขยายผลไปยังชุมชนอื่นต่อไป
 
11 กันยายน 2550 , 20:11 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่