ประกวดสุนทรพจน์รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่นระดับภาคในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา หัวข้อ เลือกผู้แทนที่ดี เลือกอย่างไร

  
    
นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่นระดับภาค หัวข้อ เลือกผู้แทนที่ดี เลือกอย่างไร ที่ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 สำนักรณรงค์และเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดขึ้น เพื่อรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมแก่นักเรียน ตลอดจนให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้น เร่งเร้าให้ผู้ปกครองตระหนักถึงสิทธิทางการเมืองของตนเอง ไม่ขายสิทธิขายเสียง รวมทั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน
ประธานกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่า การรณรงค์ให้ความรู้ในกลุ่มเยาวชนที่ได้ผลดี จะต้องมีกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษโดยผ่านกลุ่มเยาวชนด้วยกันเอง
สำหรับการประกวดสุนทรพจน์ระดับภาคครั้งนี้ มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด จาก 16 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประกวดจังหวัดละคน โดยในระดับภาคนี้จะคัดเลือกนักเรียน 2 คนเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป
 
14 กันยายน 2550 , 13:22 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่