ระหว่างปี 2544 ถึง 2549 มีการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า 6 แสนล้านบาท

  
    
ระหว่างปี 2544-2549 มีการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า 6 แสนล้านบาทโดยกลุ่มเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมรถยนต์ ปิโตรเคมี และยางพารา ลงทุนมากที่สุด
นายสาธิต ชาญเชาว์กุล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา นโยบายส่งเสริมการลงทุนและทิศทางการลงทุน และทิศทางการลงทุนในภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะปัจจุบันมีปัจจัยหลายประการที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายส่งเสริมการลงทุน และการสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐ ทิศทางการลงทุนของประเทศในอนาคต และโอกาสการลงทุนในภาคเหนือตอนบน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน อันจะมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือและประเทศในภาพรวม
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกล่าวว่า ภาพรวมของการลงทุนระหว่างปี 2544-2549 เพิ่มขึ้นกว่า 6 แสนล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรแปรรูป กลุ่มผลิตเอธานอลจากมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อิเลกทรอนิกส์ น้ำตาล ปิโตรเคมีและยางพารา มีการลงทุนมากที่สุด
สำหรับภาคเหนือตอนบนนั้น มีการลงทุนในรอบปี 2545-2550 กระจายในทุกอุตสาหกรรม เน้นหนักที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิก และเครื่องจักร โดยจังหวัดลำพูนมากที่สุดร้อยละ 49 ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่รองลงมาร้อยละ 37 ของทั้งภาคเหนือตอนบน
 
15 กันยายน 2550 , 13:40 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่