องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติจัดอันดับไทยให้อยู่ในลำดับ 63 เรื่องความโปร่งใส

  
    
ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 63 จาก 163 ประเทศทั่วโลกจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวในการสัมมนาตามโครงการสัมมนาผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันการทุจริต ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้กล่าวถึงสภาวการณ์ทุจริต คอรัปชั่นในสังคมไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ผลการตรวจสอบความโปร่งใสในประเทศไทย 12 ปี ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ เมื่อปี 2538 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 34 และเคยอยู่อันดับที่ 70 เมื่อปี 2546 ขณะที่ปี 2549 ไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 63 จาก 163 ประเทศ
สำหรับการทุจริต ในหน่วยงานราชการ ข้อมูลจากสำนักงานป้องกันการทุจริตแห่งชาติระหว่างปี 2543-2549 หน่วยงานที่มีการกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตมากที่สุดคือ กระทรวงมหาดไทย 9,317 เรื่อง รองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการ 1,387 เรื่อง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,247 เรื่อง ทั้งนี้ที่กระทรวงมหาดไทยถูกร้องเรียนมากที่สุดเพราะเป็นองค์กรใหญ่ที่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดไว้ด้วย โดยข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2543-2550 องค์การบริหารส่วนตำบลมีเรื่องร้องเรียน 3,235 เรื่อง ขณะที่เทศบาลมีเรื่องร้องเรียน 1,705 เรื่อง ซึ่งนโยบายของรัฐต้องทำการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 
18 กันยายน 2550 , 09:58 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่