เทศบาลตำบลป่าแดดยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลล่าสุดทำพิธีเปิดป้ายที่ทำการ

  
    
เทศบาลตำบลป่าแดดยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล ล่าสุดทำพิธีเปิดป้ายที่ทำการ และส่งมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษาแก่ผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศล
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จากการที่เทศบาลตำบลป่าแดดได้รับการจัดตั้งยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้นเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เทศบาลนับเป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทุกด้าน ภายใต้ขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามกฎหมายการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลจะเป็นการเพิ่มบทบาทและหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้ทั่วถึงมากขึ้น
หลังจากนั้นเทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดพิธีมอบโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีผู้รับมอบจำนวน 2 รายคือนางนา ปัญญา และนางคำ เรือนวิโน ที่บ้านวังสิงห์คำ หมู่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
18 กันยายน 2550 , 10:00 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่