กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 อบรบกำลังพลเพื่อขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่

  
     พลตรีทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกำลังพลดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ประจำปี 2550 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ถูกต้องตรงกัน เกิดจิตสำนึกมีความตระหนักในการทำให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความเชื่อมั่นยึดถือในปรัชญาดังกล่าว เป็นแบบอย่างในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง โดยรองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานแบบ learning by doing โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
ในการอบรมดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิ การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ การแล่งกลุ่มแถลงผลงานประเด็นชุดปฏิบัติการจะนำการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการลดระดับภัยคุกคามในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายได้อย่างไร
 
21 กันยายน 2550 , 08:45 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่