กำชับส่วนราชการและทุกอำเภอเร่งแก้ไขปัญหาของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการรวมตัวชุมนุมเรียกร้อง

  
     จังหวัดเชียงใหม่กำชับส่วนราชการและทุกอำเภอเร่งแก้ไขปัญหาของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการรวมตัวชุมนุมเรียกร้องอาจจะเกิดขึ้น โดยหากเกินอำนาจให้ประสานหน่วยงานต้นสังกัดช่วยแก้ไข
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ด้วยนำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ปัจจุบัน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้เดินทางไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาล โดยบางครั้งการชุมนุมที่ยืดเยื้อ ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรและความสงบเรียบร้อย จึงได้ให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 เรื่องหลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในการชุมนุมเรียกร้อง
จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ จึงให้ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินมาตรการเชิงรุก โดยติดตามข่าวสารความเดือดร้อนของราษฎร และเร่งแก้ไขปัญหาที่อาจก่อให้เกิดการรวมตัวกันเรียกร้องต่อทางราชการ แต่หากมีการชุมชุมเรียกร้องของราษฎรเกิดขึ้น ก็ให้พยายามแก้ไขปัญหาให้ยุติในพื้นที่ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทั้งนี้หากปัญหาอยู่นอกเหนืออำนาจการตัดสินใจ ให้ส่วนราชการประจำจังหวัดหรืออำเภอแจ้งประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น
 
28 ตุลาคม 2550 , 18:42 น. , อ่าน 1145  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่