ประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ในสะอาด เลือกตั้งโปร่งใส เป็นธรรม

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ในสะอาด เลือกตั้งโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมประกาศเจตนารมณ์ปลอดการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ นายกเทศมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กร ชุมชนและหมู่บ้าน ทำพิธีประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด เลือกตั้งโปร่งใส เป็นธรรม และมอบป้ายผ้าประกาศเจตนารมณ์ปลอดการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ในการเลือกตั้งให้กับองค์กร หมู่บ้านและชุมชน ที่โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในคำประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวระบุว่า จะร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นจังหวัดใสสะอาด เลือกตั้งโปร่งใส เป็นธรรม โดยการดำเนินวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน จะเป็นจังหวัดที่ปลอดการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง และจะร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไทยตลอดไป
หลังจากร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำพิธีมอบป้ายผ้าประกาศเจตนารมณ์ให้กับตัวแทนแต่ละองค์กรทุกระดับ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันลงนามในป้ายประกาศเจตนารมณ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
 
30 ตุลาคม 2550 , 20:21 น. , อ่าน 1144  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่