เชียงใหม่แถลงการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

  
    จังหวัดเชียงใหม่แถลงการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ KBO หวังว่าจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน หลังจากได้รับมอบหมายให้เป็นจังหวัดนำร่องภาคเหนือเมื่อปี 2549 ที่ผ่านมา
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงผลการดำเนินการโครงการการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ปี พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมโยงแหล่งความรู้ในท้องถิ่นกับชุมชน ร่วมนำภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยสถาบันการศึกษาและทุกภาคส่วนของท้องถิ่น ผนึกกำลังองค์ความรู้ช่วยเหลือผู้ผลิตพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมสู่ตลาดภายนอกและตลาดสากล
สำหรับกิจกรรมของโครงการประกอบด้วยการประชุมคณะทำงาน KBO จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวและประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งผลการดำเนินโครงการคาดหวังว่า โครงการ KBO ของจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสถาบันการศึกษา พร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนากว้างไกลสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน เป็น KBO เชียงใหม่ ข่ายใยปัญญา พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน
 
31 ตุลาคม 2550 , 17:51 น. , อ่าน 1155  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่