จังหวัดเชียงใหม่จัดทำโรงงานปุ๋ยหมักของของเหลือใช้คาดว่าจะเริ่มใช้ต้นปีหน้า

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดทำโรงงานปุ๋ยหมักของของเหลือใช้ แก้ปัญหาขยะล้นเมือง แปรวิกฤติเป็นโอกาส ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 465 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มใช้ต้นปีหน้า
พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างโรงงานทำปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกป่าเศรษฐกิจชดเชย และจัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัว ณ บ้านป่าตึงน้อย หมู่ 1 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จากวิกฤติปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง และมีการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ต่าง ๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดแบ่งโซนการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยโซนกลางมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการ โครงการดังกล่าวดำเนินการบนเนื้อที่ 113 ไร่ ใช้งบประมาณ 465 ล้านบาท เมื่อแล้วเสร็จสามารถรองรับขยะได้ 300 ตันต่อวันรองรับขยะจากอำเภอสันกำแพง สันทราย ดอยสะเก็ด และแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 84 คาดว่าจะเริ่มทดลองดำเนินการประมาณต้นเดือนมกราคม ปีหน้า มีระยะเวลาการใช้งาน 120 ปี โดยนายคณพล ปิ่นแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า โรงงานทำปุ๋ยหมักดังกล่าวจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะจากผลกระทบของขยะมูลฝอย ส่งเสริมนโยบายประหยัดทรัพยากรโดยการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของวัสดุรีไซเคิล ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สำหรับพื้นที่ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นจำนวนมาก นอกจากนี้จะปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยวิทยาการกำจัดขยะนี้ดำเนินการได้ผลในประเทศญี่ปุ่น มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
 
4 พฤศจิกายน 2550 , 18:46 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่