มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนหญิงที่มีฐานะยากจนจังหวัดเชียงใหม่

  
    สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนหญิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีฐานะยากจน
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาแก่นักเรียนหญิงในภาคเหนือ จึงจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิงที่มีฐานะยากจน ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ทุนละ 3,500 บาทต่อปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ทุนละ 3,000 บาทต่อปี โดยมอบต่อเนื่องรวม 3 ปี และได้จัดทุนการศึกษาดังกล่าวนี้เป็นปีที่12 ติดต่อกัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ผู้จัดสรรทุนให้มิได้หวังสิ่งตอบแทนอื่นใด นอกจากขอให้นักเรียนทุกคนขยันเรียน เป็นคนดี เสียสละเพื่อส่วนรวม และจะรายงานผลการเรียนของนักเรียนทุน ให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และเจ้าของทุนในประเทศญี่ปุ่นต่อไป
สำหรับในปีการศึกษานี้ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 14 ทุน มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 11 ทุน และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 18 ทุน รวม 41 ทุน เป็นเงิน 130,000 บาท และทุนการศึกษาของ รศ.ดร.ชัชวาล ตัณฑกิตติ 2 ทุน รวม 4,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 134,000 บาท
 
5 พฤศจิกายน 2550 , 18:53 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่